ابعاد مناسب قفس پرندگان و فاصله ی نرده ها

اندازه مناسب قفس پرندگان | پرشین پت لند

ابعاد مناسب قفس پرندگان مهمترین فاکتور در انتخاب قفس هست زیرا هرچند پرندگان اندازه های مختلفی دارند ولی همشون نیازمند خونه‌ای امن و راحتند.

بسیاری از مردم و فروشگاه های حیوانات خانگی این تصور رو دارند که یک پرنده کوچک به یک قفس کوچک احتیاج داره اما این تصور درست نیست.

همه پرندگان حتی کوچکترین اونها به فضایی برای بازی، جست و خیز کردن و سرک کشیدن نیاز دارن همواره این دو نکته رو در نظر داشته باشین که

 • قفس بزرگتر همیشه بهترین گزینه هست
 • همه ی پرندگان برای باز کردن پر و بالشون زمانی رو باید خارج از قفس باشند.

اندازه مناسب قفس پرندگان و فاصله بین نرده ها

 • اندازه قفس فنچ

فنچ ها به قفسی با حداقل ابعاد 115 سانتیمتر عرض، 76 سانتیمتر طول و 115 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های  0.65 سانتیمتر تا 1.27 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه ی مناسب قفس فنچ

 • اندازه قفس قناری:

قناری ها به قفسی با حداقل ابعاد 115 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 115 سانتیمتر ارتفاعبا حداقل فاصله ی میله های اندازه  0.65 سانتیمتر تا 1.2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس قناری | پرشین پت لند

 • اندازه قفس مرغ عشق:

(مرغ عشق ها ، طوطی سانان کوچک و متوسط)  به قفسی با حداقل ابعاد 115 سانتیمتر عرض، 115 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 1.2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس مرغ عشق | پرشین پت لند

 • انواع عروس هلندی:

عروس هلندی ها به قفسی با حداقل ابعاد 50 سانتیمتر عرض، 50 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های  1.2 سانتیمتر تا 1.6 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس عروس هلندی | پرشین پت لند

 • اندازه قفس کوتوله برزیلی:

کوتوله برزیلی به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 1.2 سانتیمتر نیاز دارد.

اندازه قفس کوتوله برزیلی | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی:

طوطی ها به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های اندازه 1.2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس طوطی | پرشین پت لند

 • اندازه قفس شاه طوطی:

شاه طوطی ها به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 90 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های اندازه  1/2 سانتیمتر تا 5/8 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس شاه طوطی | پرشین پت لند

 • اندازه قفس کاسکو:

به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های  1.6 سانتیمتر تا 2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس کاسکو | پرشین پت لند

 •  اندازه قفس گرینجیک:

گرینجیک ها به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های  5/8 سانتیمتر تا 3/4 سانتیمترنیاز دارند.

اندازه قفس گرینجیک | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی پویسفالوس:

طوطی های پویسفالوس به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاعبا حداقل فاصله ی میله های اندازه  1.6 سانتیمتر تا 2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس پویسفالوس | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی قاهره:

طوطی های قاهره به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 90 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های اندازه  1.6 سانتیمتر تا 2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس طوطی قاهره | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی پیونوس:

طوطی های پیونوس به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 90 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های اندازه  1.6 سانتیمتر تا 2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس طوطی پیونوس | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی ژاردین:

طوطی های ژاردین به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 90 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های اندازه  1.6 سانتیمتر تا 2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس طوطی ژاردین | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی های آمازون:

طوطی های آمازون به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 90 سانتیمتر طول و 120 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 2  تا 2.5 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس طوطی های آمازون | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی ماکائو کوچک:

طوطی های ماکائو کوچک به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 90 سانتیمتر طول و 120 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 2  تا 2.5 سانتیمترنیاز دارند.

اندازه قفس طوطی ماکائو کوچک | پرشین پت لند

 • اندازه قفس طوطی کاکادو گوفین:

طوطی های کاکادو گوفین به قفسی با حداقل ابعاد 60  سانتیمتر عرض، 90 سانتیمتر طول و 120 سانتیمتر  ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 2 تا 2.5 سانتیمتر نیاز داند.

 

 • اندازه قفس کاسکو دم قرمز(طوطی خاکستری آفریقایی):

کاسکو های دم قرمز به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 90 سانتیمتر طول و 120 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 2 تا 2.5 سانتیمترنیاز دارند.

اندازه قفس کاسکو دم قرمز | پرشین پت لند

 • اندازه قفس کاکادو بزرگ:

کاکادو های بزرگ به قفسی با حداقل ابعاد 90 سانتیمتر عرض، 120 سانتیمتر طول و 120 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 2.5 تا 4 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس کاکادو بزرگ | پرشین پت لند

 • اندازه قفس ماکائو بزرگ:

طوطی های ماکائو به قفسی با حداقل ابعاد 90 سانتیمتر عرض، 120 سانتیمتر طول و 150 سانتیمتر ارتفاع و با حداقل فاصله ی میله های 2.5 تا 4 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس ماکائو بزرگ | پرشین پت لند

 • اندازه قفس کبوتر الماسی:

کبوترهای الماسی به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 60 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با فاصله ی میله های 1.2 سانتیمتر و یا کمتر نیاز دارند.

اندازه قفس کبوتر الماسی | پرشین پت لند

 • اندازه ی قفس کبوتر حلقه ای گردن:

کبوترهای حلقه ای گردن که با نام های کبوتر لاک پشت کیپی و یا کبوتر نیمه یقه نیز شناخته می شوند به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 90 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با فاصله ی میله های 1.2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس کبوتر نیم یقه | پرشین پت لند

 • اندازه قفس کبوتر:

کبوترها ​به قفسی با حداقل ابعاد 60 سانتیمتر عرض، 90 سانتیمتر طول و 60 سانتیمتر ارتفاع و با فاصله ی میله های 1.2 سانتیمتر نیاز دارند.

اندازه قفس کبوتر | پرشین پت لند

زمان پرواز

یک عمل متداول در میان نگهدارندگان پرنده  بستن و یا چیدن پر های پرواز پرنده هستش که  باعث می شه پرنده نتونه بپره و پرواز کنه.

البته بحث های زیادی در مورد این عمل وجود داره، البته دلایل مقبولی هم،  هم از جانب موافقان و هم مخالفان بیان میشه، اما یه نکته اصلی وجود داره که نمیشه کتمانش کرد و اونم اینه که پرنده بال داره و طبیعتاً باید پرواز کنه

اندازه های قفس فوق صرفاً رهنمودهایی برای گونه های خاصی هست که نامشون ذکر شد اما فرض ما در بیان این ابعاد این بوده که هر پرنده زمان کافی رو در خارج از قفس برای پرواز یا حداقل بال زدن داره.

ملاحظات نوع بدن پرنده

اگر پرنده ی شما دم بلندی داره حواستون باشه که مطمئن بشید قفس انتخابی شما امکان چرخش و حرکت پرنده رو بدون اینکه دمش به میله ها برخورد کنه بهش می ده. در غیر اینصورت پرهای پرنده آسیب می بینه و اگر پرنده فضای کافی رو در قفسش در اختیار نداشته باشه ممکنه پرنده شروع به کندن پر و یا خودزنی بکنه.

ملاحظاتی در مورد نشیمنگاه پرنده

نشیمنگاه پرنده رو حتما برای پرندتون تهیه کنید مخصوصا اگر پرنده شما نمی تونه تو قفسش پرواز کنه، اطمینان حاصل کنید که پرنده شما می تواند از یک نشیمنگاه به نشیمنگاه دیگه بپره و یا از اون بالا بره و در ضمن توجه داشته باشین که ظروف آب و غذا مستقیماً زیر نشیمنگاه قرار نداشته باشه تا مواد زائد درش نریزه.

بهتره از نشیمنگاه هایی با بافت ها، اشکال و اندازه های مختلف، به جای نشیمنگاه های چوبی ساده استفاده کنید. شاخه های درختان هم جهت استفاده به عنوان نشیمنگاه گزینه های مناسبی هستند  به این دلیل که دارای شکل ها و قطرهای متفاوتیند و به همین جهت باعث می شند که پاهای پرنده ورزش کنه و در وضعیت های مختلفی بروی نشیمنگاه قرار بگیره. چوب های ساده گرد نمی تونند چنین ورزشی رو به پای پرندتون بدهند و استفاده مداوم و طولانی مدت از اونها می تونه در دراز مدت باعث ایجاد زخم و آرتروز در پای پرندتون  بشه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *